365 // 2015 // Week 14

 92 // 365 Obligatory annual crocus shot

92 // 365 Obligatory annual crocus shot

 93 // 365 So judgemental 

93 // 365 So judgemental 

 94 // 365 Bike pathin' it

94 // 365 Bike pathin' it

 95 // 365 Skunk cabbage in the spring

95 // 365 Skunk cabbage in the spring

 96 // 365 Quick Shingletown hike 

96 // 365 Quick Shingletown hike 

 97 // 365 More rain photos... 

97 // 365 More rain photos... 

 98 // 365 The most wonderful tiiiiiime of the year

98 // 365 The most wonderful tiiiiiime of the year